1. MASFED kimdir?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED); 2010 yılında motorlu araç alım satım mesleğinin sıkıntılarını dile getirmek, mesleğin adını ve itibarını yüceltmek amacı ile yola çıkmış, tüm ülkeyi temsilen, kamu yararı gözeterek kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

28.07.2016 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu ve MASFED arasında imzalanan bir iş birliği protokolü ile hazırlanan, motorlu kara taşıtı alım satım mesleğinin adını, mesleğin icra edilme şeklini, mesleği icra edecek kişinin taşıması gereken vasıfları ve bu vasıfları taşıyacak kişinin nasıl analiz ve tespit edilmesi gereğinin şartlarını yazan iki adet Ulusal Yeterlilik, Mesleki Yeterlilik Kurumunca 26.04.2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu ülke sınırları içerisinde sıfır ya da ikici el kavramına bakılmaksızın bu mesleği icra eden herkese ve akabinde bu mesleğin icrasının ölçümüne yönelik çalışmalarda bulunacak tüm kuruluşlara ithafen hazırlanan bu iki adet Ulusal Mevzuatın önsözünde MASFED’in adı yer almaktadır.

2. MASFED MYM kimdir?

MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezi (MASFED MYM); MASFED bünyesinde kurulan bir eğitim, sınav ve belgelendirme merkezidir.

MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezinde Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 mesleklerinin sınavlarının uluslararası standartlara uygun olarak yapılabildiği TÜRKAK tarafından onaylanarak 18.10.2017 tarihinde AB-0193-P akreditasyon numarasıyla akredite edilmiştir.

MASFED; Mesleki Yeterlilik Kurumunun tüm inceleme ve denetimleri sonucunda 04.12.2017 tarihinde YB-0108 yetkilendirme numarası ile Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 mesleklerinin sınav ve belgelendirme yetkisini alan ilk kuruluş olmuştur.

MASFED MYM; İlgili mevzuatlar ve 17024 standardı gereği GÜVENİLİRLİK, TARAFSIZLIK ve EŞİTLİK ilkeleri ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

3. Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardına göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan bir kuruluşa başvuruda bulunmaları gerekir.

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performansa ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

MASFED MYM olarak tarafımızca yapılan Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 mesleklerinin teorik ve performansa dayalı sınavlarında başarılı olan adaylara ilgili mesleklere ait Mesleki Yeterlilik Belgeleri tarafımızca verilmektedir.

Sınav başvurusu ve detaylar için tıklayınız.

4. Ulusal Meslek Standardı nedir?

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

5. Ulusal Yeterlilik nedir?

Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak geliştirilen, bir mesleği icra eden kişinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin ölçme ve değerlendirme esaslarını tanımlayan dokümandır. Ulusal yeterlilikler ilgili sektör tarafından hazırlanıp, MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’ne yerleştirilir.

6. Sınavlar nasıl gerçekleştirilir?

Sınavlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK mevzuatları baz alınarak Ulusal Yeterliliklere göre MASFED MYM tarafından gerçekleştirilmektedir.

7. Sınavlara girmek için gerekli ön şartlar nelerdir?

MASFED MYM’ye sınav başvurasında bulunan adaylara başvuru aşamasında Ulusal Yeterliliklerde ve MYK’nın ilgili mevzuatlarında yer almayan hiçbir ek ön şart koşulamaz.

8. Mesleki Yeterlilik Belgesini almak zorunlu mudur?

13 Şubat 2018 tarihinde 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çıkardığı “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan kişilerin bakanlıktan yetki belgesi almadan önce alt şart olarak yetkimiz kapsamındaki iki mesleğe ait mesleki yeterlilik belgelerinden birini alması talep edilmektedir.

İlgili yönetmeliğin 6. maddesinde talep edilen şartlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yetki Belgesi verilmesi aşamasında talep edilen şartlar olup Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav başvurusu aşamasında aranmamaktadır.

İlgili Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ğ bendinde öngörülen 3.000 TL idari para cezası ilgili bakanlık müfettişlerince uygulanmaktadır.

9. Bu belgeyi başka kurumlardan temin etmem mümkün müdür?

04.12.2017 tarihinde bu iki mesleğin sınav ve belgelendirme yetkisi Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından MASFED MYM’ye verilmiştir.

Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarını Yetkilendirme, Denetleme, İzleme, Yetkisini Askıya Alma ve Yetkisini Kaldırma yetkisi Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aittir.

10. Başka kuruluşların verdiği belgeler bu belgeye denk midir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurumu ile imzaladığı protokoller dahilinde Mesleki Yeterlilik Belgelerine denklik verilebilmekle birlikte şu anda bu iki adet mesleğin denkliği bulunmamaktadır.

11. Çalıştığım firma Ankara dışında iş yapıyor, burada sınav yapıyor musunuz?

Minimum grup sayısının oluşturulması ve uygun sınav ortamının temin edilmesi halinde sınav organizasyonun Türkiye’nin her yerinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

12. Toplu başvurulara indirim yapılması söz konusu mudur?

Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve MASFED MYM’nin web sayfasında yer almayan hiçbir ücret tarifesi uygulamaya konulamaz.

13. Yanlışlıkla farklı bir meslek dalına başvuru yapmışım, değiştirmem mümkün müdür?

Başvuru yaptığınız mesleğin sınavına giriş kaydınızın yapılmaması halinde ilgili sınavın ücret farkını yatırmanız şartı ile kurumumuza bir dilekçe yazarak meslek değişikliği talebinde bulunmanız mümkündür.

14. Sınavlara hangi kaynaklardan çalışabilirim?

Gerek teorik gerek uygulama sınavlarında adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ölçüleceği öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri ilgili Ulusal Yeterliliklerde verilmiştir. Ayrıca Ulusal Yeterliliklerde eğitim tavsiyeleri de yer almaktadır.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5

15. Sınavlardan başarılı olabilmem için kaç puan almam gerekmektedir?

Teorik sınavların her bir yeterlilik biriminden %70, performansa dayalı sınavların her bir yeterlilik biriminden %80 başarı sağlamanız ve performansa dayalı sınavlarda yapılması gereken kritik adımları eksiksiz tamamlamanız halinde ilgili yeterlilik birimlerinden başarılı sayılırsınız.

16. Geçerli mazeretim den dolayı sınava gelemedim ne yapmam gereklidir?

Aday mazeret sınav hakkı verilmesi için talep edilen mazeretlerden en az birini talep edilen süre içerisinde bildirememiş ve sınava girmemiş ise adaya mazeret sınav hakkı tanınmaz ancak adayın mazeret sınav hakkı verilmesi için talep edilen mazeretlerden birini belgelemesi, talep edilen süre içerisinde bildirmesi ve ilgili başvurunun incelenip uygun bulunması halinde adaya mazeret sınav hakkı verilebilir.

17. Sınavda başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girebilirim miyim?

Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

18. Çalıştığım şirket belgemi işten ayrıldığım için vermiyor, ne yapmam gerekir?

Bu belgeler mesleği icara eden şahıslara düzenlenmekte olup firmaların bu belgeye el koyma yetkisi yoktur. Firma yetkililerine belgenin kopyası verilmelidir. Belge tarafımızca adaya imza karşılığı verilmektedir. Bundan sonraki süreçten aday sorumludur.

Daha detaylı bilgi için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun web sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sayfasına bakabilirsiniz.