BELGE YENİLEME FAALİYETLERİ HAKKINDA DUYURU


MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’den Mesleki Yeterlilik Belgesi alan belge sahiplerinin dikkatine;

17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5, 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4, 17UY0327-3 Minibüs Şoförü Seviye 3, 17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Seviye 3, 17UY0329-3 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Seviye 3 ve 17UY0330-3 Taksi Şoförü Seviye 3 Ulusal Yeterliliklerinin belge yenileme faaliyetleri şartları aşağıda belirtilmiştir;

Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin genel şartlar

(1) Belge yenileme faaliyetleri ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen yönteme göre
gerçekleştirilir.

(2) Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için
geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi
için mevcut belgenin askıya alınmış veya iptal edilmiş olmaması gerekir. Geçerlilik durumu
askıda olan belgeler için askı durumunun kaldırılma tarihinden itibaren belgenin geçerlilik
süresinin bir yıl sonrasına kadar belge yenileme yapılabilir.

(3) Kuruluş belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; işbu Usul ve Esaslar ile
yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına uygun
şekilde ilgili prosedürlerinde tanımlar. Belge yenileme için başvuru yöntemini ve başvuru
evraklarını internet sitesinde yayımlar.

(4) Kuruluş belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu
kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için
izlemeleri gereken adımları bildirir. Bildirim yöntemini (SMS, elektronik posta, vb.) Kuruluş
belirler. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata
geçememesi durumunda Kuruluşun herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi
hâlinde Kuruluşun söz konusu kişilere bildirim yapmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları
Kuruma sunması yeterlidir.

(5) Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının
Kuruluşa ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Kuruluş, Kurumun
belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini Kuruma iletir.İptal edilen belgeler MASFED MYM web sayfası üzerinden duyurulur.

(6) Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme
karar tarihi mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce ise yeni belgenin düzenlenme
tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş
tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme karar tarihi mevcut belgenin geçerlilik bitiş
tarihinden sonra ise yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi
belirtilmediği takdirde belge yenileme karar tarihidir.

Belge yenileme başvurusu
(1) Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut
belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabilir. Sınavla belge yenileme başvuruları ise mevcut
belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik
birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş
olan farklı bir Kuruluşa da yapılabilir.

(2) Başvuru sahibi, başvuru yapacağı Kuruluşun ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme
başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini Kuruluşa öder ve Kuruluşun belirlediği
yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları ilgili Kuruluşa iletir.

(3) Belge yenileme başvurusu, başvuru dönemi içerisinde Kuruluşa yapılmalıdır. Başvuru
dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin
bitiş tarihinden altı ay sonra sona erer. Başvuru dönemi başlangıç tarihinden önce ve bitiş
tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenileme
(1) Kuruluş başvuru sahibinin sunmuş olduğu çalışma kayıtlarını, belgeli kişinin
yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterdiğini
ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Çalışma kayıtlarının uygun ve yeterli
bulunmaması hâlinde Kuruluş başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.

(2) Kuruluş, belge yenileme başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde başvuruyla
ilgili değerlendirme ve karar verme işlemlerini tamamlamalıdır. Belge yenilemeye hak
kazanan başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.

(3) Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut
belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin
kapsamına eklemek isterse ilave birimlerin içerdiği tüm sınavlara katılmalıdır. Çalışma
kayıtlarının uygun ve yeterli bulunması ve ilave birimlerin sınavlarında başarılı olması
hâlinde başvuru sahibi için ilave birimleri içeren belge düzenlenir.

(4) Çalışma kayıtları sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge
yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak
kazanır.

Sınavla belge yenileme
(1) Kuruluş, başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını ilgili
prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Başvurunun uygun bulunmaması hâlinde Kuruluş
başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi,
ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur.

(2) Kuruluş, başvurusunu uygun bulduğu başvuru sahibi için belge yenileme başvuru
tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru değerlendirme, sınav yapma ve karar
verme işlemlerini tamamlamalıdır. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için Kuruluş
belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı talep eder.

(3) Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi, başarısız
olduğu sınav(lar)a başvuru dönemi içerisinde aynı Kuruluşta girmesi hâlinde önceden başarılı
olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur.

(4) İlk defa girdiği belge yenileme sınavlarında başarısız olan kişilere Kuruluş tarafından
başvuru dönemi içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı
sağlanır.

(5) Sınavlar sonucunda ilgili ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma
alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma
alternatifine göre belge düzenlenebilir.

Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi durumunda belge yenileme faaliyetleri

(1) Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve başvuru alan Kuruluş yetkisini güncel
ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre
gerçekleştirilir. Kuruluş yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme
faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.

(2) Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması
durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve
belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde
belge yenilemeye hak kazanır.

(3) Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını
içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin
yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak
kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

(4) Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal
yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru
sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge
yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

(5) Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını
içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal
yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge
yenileyemezler.

Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin bedeller

(1) Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin bedeller aşağıda belirtilmiştir:
a) Kuruluş; çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenileme ücretini ve yetki
kapsamında yer alan her bir ulusal yeterlilik için ayrı ayrı olacak şekilde sınavla belge
yenileme ücretlerini belirler ve söz konusu ücretleri Kuruma bildirir. Kurumun onaylaması hâlinde belge yenileme ücretleri Kurumun ve Kuruluşun internet
sitelerinde yayımlanır.

b) Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenilemede Kuruluş, başvuru sahibinden
belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edebilir. İlave ücret belge masraf
karşılığının iki katını aşamaz.

c) Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi belge masraf karşılığını belge yenileme
kararını veren Kuruluşun banka hesabına yatırır. Kuruluş belge yenilemeye hak
kazanan kişilerin belge basım talebini Kuruma iletmeden önce belge masraf
karşılıklarını Kurum banka hesabına aktarır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını
gösteren doküman ve belge yenilemeye hak kazanan kişilerin bilgileri Kuruma iletilir.
Belge yenilemeye hak kazanamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.

Yaptırımlar

(1) Çalışma kayıtları değerlendirmesiyle belge yenileme başvurusu almış
Kuruluşun sınav ve belgelendirme hizmeti sunamadığının tespit edilmesi hâlinde Kuruluşun
yetkisinin askıya alınmasına yönelik işlem başlatılır. Kuruluşun yetkisinin askıya alınması
durumunda belge yenileme işlemleri Kurum tarafından uygun görülen farklı bir kuruluşa
devredilir.

(2) Kuruluşun belirlediği başvuru yöntemine uygun şekilde ve başvuru dönemi içerisinde
başvurusunu yapmış olan başvuru sahibinin, Kuruluştan kaynaklanan nedenlerle belge
yenileme işlemleri başvuru dönemi içerisinde tamamlanmamışsa; Kuruluş başvuru sahibine
ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği tüm sınavlarda ücret talep etmeksizin sınav ve belgelendirme
hizmeti sunar.